Ηλεκτρονική Πληρωμή

 

Πρέπει να συμπληρώσετε το oνοματεπώνυμό σας.

Πρέπει να συμπληρώσετε το email.

Το email δεν έχει σωστή σύνταξη. Παρακαλώ προσπαθήστε πάλι.

Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.

Πρέπει να εισάγετε το ποσό.

Η συνεδρία σας έληξε. Παρακαλούμε επαναλάβετε την διαδικασία πληρωμής.

Πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον μία ημερομηνία.

Πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον μία διαδρομή.

Η ημερομηνία δεν είναι σωστή. Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι.

Λάθος αντιστοίχηση ημερομηνίας-διαδρομής. Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι.

Δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες (&,=,',",!,>,<). Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι.

Ο επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων είναι εκατό. Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι.

Δεν επιτρέπονται αριθμοί μέσα στο πεδίο ονοματεπώνυμο. Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι.

Επιτρέπεται μόνο μία τελεία πριν το δεκαδικό μέρος του ποσού. Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι.

Επιτρέπονται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι.

You must fill in the full name field.

You must fill in the email field.

Wrong email format. Please try again.

You must accept the terms & conditions.

You must fill in the amount field.

Your session has expired. Please Try Again.

You must fill in at least one Date.

You must fill in at least one Route.

Wrong date format. Please try again.

Wrong matching between Date and corresponding Route. Please try again.

Special characters are not allowed (&,=,',",!,>,<). Please try again.

Maximum allowed number of characters are 100. Please try again.

Numbers are not allowed as a part of full name. Please try again.

There should be only a dot before the decimal part of the amount. Please try again.

There should be only two decimal digits in the decimal part of the amount. Please try again.